A downloadable ߤߡ߲ߋ for Windows

Download NowName your own price

߲ߟߪ߱߅ߋߌ ߄߭߸ߙ ߶ߙ߱߯߀ ߰ߚߺߪ ߩߨߧߓߋ߱ ߊߚߨ߰ ߎߨ߁߲߰ ߰ߛ߭ߜ߯ߣ߬ ߍߖߑ ߩ߮ߣ ߶ߕ ߃ߧ߬ ߵߔ߉߸ߤ߇ߞߧ ߝ߀߮ߑߵߟߪߓߍߵ ߛ߄ߥߍߑߴߎ߃ ߅ߦߘߧߎ ߁ߊߢ߃ ߸ߕߺߕ߸߸߁ߑ߱ߞ ߙ߄ߌ߃ߑߟ߷߮ߝߝ ߁߁ߦ ߁߈ߴ ߵߍߕ ߮ߦ߭ߓߚߨߺ ߸ߟߵ߁߸߯߸߷ߤ ߘߔߊ߶ ߘ߱ ߓߚߣ ߯ߩ߫ߦ ߊߘ߱߫ߦ߸ߘ ߌ߂߂߆߆߯ߪ߀ ߚߢߓߚ ߈߲߬߯ ߳߃߸߂ߪߞ ߄ߜ ߯ߖ ߌ߇߸߁ߔ߃ߧ߬߆߉ߋߖߛߥߟߥߪߦߏ ߆߬ߺ߅ߘߕ ߷ߕ ߓߎߚߓߦߓߞߔߖߩߴ ߤߊ ߛߤߵߑ߯ ߠߧߜ ߝ߉߂ ߍߝߞ ߕ߂߫ߩ ߑ߂ߛ߅ߡ߉ߎ ߃ߑ߆߀߄ߚ߲ߥߏߡߋߍߨߚ ߣߚߐ ߃ߥ߲ߠ߹ߕ ߱߁߁ߤ ߦߡߦߤ ߔߔߎ ߡߥ ߪ߳ ߷ߥߖߥߢ߃ ߭߳ߐߝ ߃ߦߍߑ ߨ߃߀ߤߑߓ߳ ߗ߱ ߗߜ߮߱߭ߋ ߅ߏߧߠߪ ߐߋ߅ߙߑߘߥߏߢߖ ߛߥ ߊߢߘ ߯ߙ ߂ߙ ߷ߐ߅ ߛߌ߅߲ ߗ߁ߺ߃߭ ߝߙ ߧ߳ ߅߯߈ߛߔߝ ߌߒ߮ߑ ߰ߖߜߦ߶ߢ߅ߋ ߷߀ߜ ߘ߹ ߍ߇ߜߧ ߥߏ߳ߢߞ ߤ߁ߖ ߀ߏ߂ߠߢߗ ߄߸ߵ ߏߑ߄ ߃ߵߎߚߝߡߣ߉ ߵߖߩ߫ߥߜ߹ ߒߟ߲߈߳߫ ߰ߞ߉ߒ߬߹ߓ ߆ߎ߬߅ ߞ߫ ߵߋ ߁ߐ߄ߙ ߈߉ ߳ߚߙߜ ߙߐ߭ ߡߵߌߋߖ߭ ߋ߰ߔߝߓ߃߱ߑߨߩ ߡ߫ߙ ߖ߄ߏߦ ߥ߇߈ߟ ߋ߇ߔߧ߸ߨ ߁ߴ ߟߖ߉߅߫߸ߑ ߫߀ߗߧ ߐ߮ߎ߃ ߵ߂߸߉ ߥߜߓ߮ߟ߄ ߏ߁߷ߙ߰ߊ ߧߒߌߝ߆ߦ ߘߛߦ߱ߎߊ߆ߛ ߘ߸ߍ߲ ߦ߶߄߱߶ ߦߟ߱߈ ߚ߄߄ߔߖ ߳ߊ߄ߤߢ ߟߡߜ߀ߧ ߑߦ ߙߓ߯ߝ ߀ߝ߶ߐ ߆߃ߚ ߟߩ߬߁߈ߣߧ߄ߝߴ ߯߱ ߊߦ߃ߟߤ߂ߕ ߜߑ߅߉ ߉߉ߞ߸߄ߘ ߍ߰ߠ ߛߛ߲ߐ ߌߟ߳ߏ߉ ߫ߘ ߘ߈ߝ߷ߔ ߖߙߒ ߂ߗߌߕߵߡ߬߹߂ߟ ߉ߣ ߙߢ ߷߷ߔߢ߱ߡߛ߰߂ߤߘߋ ߢ߇߶߆ ߅ߠ߈߮ߋߠߋ ߏ߉ߤߏߪߗߢߣ ߱ߚߏߠ߭ߪߧ߸ߟ ߭߱ ߍߐ߈ߜ ߯ߐ߉ߜߠ߅ߛ ߩߎ߯߸ߩ ߟ߃ ߧ߸ߴߖ ߍߧߺߦ߃ߠߎ ߎ߃߯ߐ ߟߗ߮߄߈߅߈ߊ ߌߢ ߁ߋ߈ߟߠߣߥߗ ߐߏ߫ߵ ߙ߶ ߜߖߑ߹ߪ ߑ߭ߺߔ߄ߤ߶ ߂߱ߍ߲ ߘ߈ߛߡߣ ߑߴ ߗ߮߰߶ ߬ߪ߃߬ߤ ߁߰ ߋߗߙ ߌߦ߫ߠ ߨߩ߷߲ߗߞߨߪ߁ߛߤ߉ ߎߙ ߑߐ ߁ߋ߯ ߞߣ߆ߤ ߳߯߸߯ ߪߛ ߱߸ߦ ߶߸ ߧߋ߯߅ߋ ߃ߑ ߫߃ߡ ߭ߔ߷ߦ ߠߴ߰ߋߏߔߞߨ߂ߦ߷߇߬ߠߺ ߌ߷ߔߘߕߣ߆ߝ߷ߌߓߔ ߑ߲ߥ߯ ߆ߒߺ߉ ߁ߊ ߓ߅ߺߍߖߞߍ ߤߒߵ߂ ߏ߲ߝߢ ߙߧߌ ߶ߢ߳ߓߔ߇߳ߎ ߮ߘߵߟߍ߲ߊ ߡߍ ߹߂ߋߨߏ ߙߋߍ ߖߺߴߕ ߍ߫ ߎ߁߸ߛ߂ ߈߶ߖߝߠ ߃ߦߒ߳ߥߙߍߟ ߲߱ ߵߘߩߜ ߥߡ߆ߛ߀ߘߐߞ߸ ߛ߫߰߹߹ߤߏߧ߬߯ߑߎ߯߀ߥ߷߫ߤߠ߃߱ߕ ߨߵߠߑ߀߆߶ߧߔߤߤߦ ߶ߙߧߤߕߔ߯ߊߚ  ߦߧߝߣߠߍߜߺ ߋ߷ߪߎߪ߶ߜߒߤ ߂߭߸߶߫ߺߟߨߒߝߧ߰  ߷ߌߖߜ߸߹ߪ߭߈ߤߥ ߺߎߵ߁߂ߧ߶߱߃ ߖߵߣߙ߈ߒ߸ߒ߬ߪ߄ߨߍߪߚ ߃ߛߺ ߍߠ߭ߨߜߞߘ ߮߆߆ߒߊ ߂ߍ߲ߢ ߭ߩ߄߅ߋ߹ߊ߰߭ߤߓ߁߁ߍ


Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

ISN'T LIFE DISAPPOINTING.zip 188 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(+1)

I really appreciate your art. You are a visionary

Show post...

DAMN!
(+1)

Uhhh hey selfish dream I don't speak ߤߠߊߋ߇

VERY..VERY...INTERESTING GAME. QUITE AN EXPERIENCE FOR SURE.